Dự bị hôn nhân - MARRIAGE PREPARATION


Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa 252

Văn phòng Trung Tâm hiện đang nhận đơn ghi danh cho lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa 252, trong hai ngày 20 và 21 tháng 7, 2024. Những bạn nào muốn tham dự khóa học này, xin đến văn phòng TTCG, ghi danh từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9:30 a.m. – 4:00 p.m. Các bạn cũng có thể ghi danh online tại, www.vietcatholiccenter.org, hoặc qua email, DBHN@vietcatholiccenter.org. Hạn chót ghi danh là ngày 8 tháng 7 năm 2024.